PLA DE TREBALL 2014

Aquest és el primer dels tres plans de treball que configuren la Iniciativa per a la reforma horària per al període 2014-2016. Centra els esforços en la Fontamentació.

 

Ens trobem en una seqüència comunicativa que ens situa en el debat del que és convenient i ens introdueix en la fase del que és possible. El present Pla de treball estipula 10 mesures que ajuden decididament per a fer possible la Reforma Horària el 2016.

 

ACCIONS

 

1. Creació d’una Comissió d’Estudi per a la Reforma Horària al Parlament de Catalunya – amb previ acord de tots els grups parlamentaris – que permeti la participació de les persones expertes i els diferents actors protagonistes de l’eventual reforma.

Responsable: Nuria Chinchilla

 

2. Col·laboració de l'Observatori Reforma Horària en la realització del Dictamen de fonamentació i transició per a la Reforma Horària que elabora el Consell Assessor del Desenvolupament Sostenible (CADS) per presentar-lo al Govern de la Generalitat de Catalunya.

Responsable: Sara Berbel

 

3. Seguiment i incidència sobre l’encàrrec que elaborarà el Consell de Relacions Laborals de Catalunya (CRL) a través del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). 

Responsable: Esther Sánchez

 

4. Impuls del Fòrum Reforma Horària que faci partícip la societat civil, les institucions més representatives del país, els agents socials i les forces polítiques, i que permeti explicitar la voluntat global de país d’impulsar la reforma.

Responsable: Salvador Cardús

 

5. Organització de la Setmana dels Horaris (del 15 al 21 de setembre). 

Responsable: Lluís Casado

 

6. Disseny del 'Programa recupera el teu temps' que permeti vincular reforma horària amb benestar i equitat de cara al 2015.

Responsable: Elvira Méndez

 

7. Disseny d’un Certificat de reforma horària que permeti contribuir des de l’empresa a la construcció d’uns horaris més humans i cívics

Responsable: Josep Ginesta

 

8. Impuls del Programa 100 conferències que permeti penetrar en diferents territoris i sectors i que siguin protagonitzades pel grup de persones expertes, amb la implicació d’institucions locals i sectorials. 

Responsables: Jordi Pigem, Mercè Otero i Jordi Ojeda

 

9. Enfortiment del debat públic a través de la presència a les xarxes socials i als mitjans de comunicació.

Responsable: Cristina Sánchez-Miret

 

10. Estudi de la conveniència i viabilitat d’accions que fonamentin la participació ciutadana de cara al 2015, a partir de la detecció de les noves necessitats invisibles i la construcció de consensos, atesos els múltiples conflictes socials que suposa la gestió del temps.

Responsable: Sara Moreno

 

 

 

 

 

 

Aquest és el segon dels tres plans de treball que configuren la Iniciativa per a la Reforma Horària per al període 2014-2016. Centra els esforços en la Sensibilitació. 

 

1. Tancament dels treballs de fonamentació:

 • Document de base per al Dictamen del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS)

 • Informe Final d'Experts amb anàlisi, conclusions i propostes a la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària al Parlament de Catalunya

 • Informe sobre la gestió del temps a la negociació col·lectiva del CTESC

Responsables: Nuria Chinchilla, Sara Berbel, Esther Sánchez

 

2. Organització de la Setmana dels Horaris (del 8 al 12 de juny)

Responsable: Lluís Casado

 

3. Impuls de l'Inventari ReformaHorària: 

 • Pilots a 20 organitzacions (empreses, administracions i tercer sector)

 • Accions de difusió i sensibilització

 Responsables: Sara Berbel, Josep Ginesta

 

4. Disseny i execució del Pla de comunicació:

 • Anàlisi dels arguments del NO

 • Estratègies per eixamplar el debat i penetrar a totes les capes socials

 • Infografies i video explicatiu

 • 100 conferències

 • Col·lecció Reforma Horària 

Responsables: Salvador CardúsCristina Sánchez-Miret, Jordi Ojeda

 

5. Disseny dels Plans d'Intervenció per acceleradors:

 • Treball

 • Educació 

 • Administració 

 • Comerç 

 • Cultura, Oci i Participació 

Responsables: Elena Sintes, Sara Moreno, Elvira Méndez, Trinitat Cambras

 

 

 

 

 

 

Aquest és el tercer dels plans de treball que configuren la Iniciativa per a la Reforma Horària per al període 2014-2016. Centra els esforços en la Reforma, un cop tancats ja els treballs de fonamentació i establerts els missatges de sensibilització. S’impulsa ja des del Consell Assessor per a la Reforma Horària amb estreta col·laboració amb la Iniciativa per a la Reforma Horària.

 

 

1. Pla de concertació social: Taules quadrangulars

 

De gener a juny es planteja un doble procés amb l’objectiu d’acordar propostes de mesures a realitzar en un sector o territori que comporti una experiència de reorganització del temps. El primer nivell és d’àmbit ciutadà i el segon amb la participació dels actors clau.

 

 • Organització del procés participatiu (tallers presencials amb ciutadans i dinamització del Portal participa)

 • Organització de les Taules quadrangulars i redacció dels Plans d’Intervenció per Acceleradors

 

Gestió: Iniciativa per a la Reforma Horària i Secretaria de Transparència, Govern Obert i Contractació Pública del Govern de la Generalitat

 

 

2. III Setmana dels Horaris

 

Amb l’objectiu de consolidar una setmana de referència de debat i ressò mediàtic, s’organitza la tercera edició de la Setmana dels Horaris al juny de 2016. Enguany podria coincidir amb la finalització dels treballs del Pla de concertació social. Si les dues edicions anteriors han tingut un caràcter associatiu, aquesta edició guanya pes el caràcter institucional, amb una major implicació del Govern en el disseny de l’estratègia comunicativa.

 

Gestió: Iniciativa per a la Reforma Horària i Departament de la Presidència

 

 

3. Campanya de sensibilització

 

Ens cal una campanya informativa d’interès general per implicar els ciutadans en l’eventual Reforma Horària. Els àmbits prioritaris en els que s’hauria de centrar la campanya haurien de ser la salut pública, l’equitat, el creixement productiu i la qualitat democràtica. Hauria de veure la llum en el segon semestre de 2016.

 

Gestió: Secretaria de Comunicació del Govern de la Generalitat 

 

 

4. Llei de la Reforma Horària (Llei del Temps)

 

Es farà seguiment del treball parlamentari a partir de la ponència conjunta que s'impulsa en el marc de la XI Legislatura. A partir del consens de tots els grups parlamentaris es posa en marxa l'instrument legislatiu que ha de permetre accelerar la Reforma Horària.

 

Gestió: Parlament de Catalunya

 

 

5. Inventari Reforma Horària 

 

A partir dels resultats dels pilots, disposem d'uns materials i metodologies per cercar la generalització de la Reforma Horària. Es planteja una campanya de sensibilització per fer arribar els instruments al conjunt d'organitzacions productives, administracions públiques i entitats del tercer sector.

Gestió: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 

 

 

 

PLA DE TREBALL 2015
PLA DE TREBALL 2015
PLA DE TREBALL 2016